بیانیه کمپین

کارگر زندانی آزاد باید گردد
اعلام کمپین برای آزادی کارگران زندانی در ایران
ما امضا کنندگان زیر با اعلام کمپین برای آزادی کارگران زندانی همگان را دعوت میکنیم که در داخل و خارج از کشور وسعیا به این کمپین بپیوندند. همه مراکز کارگری و همه تشکلهایی که به همت خود کارگران تشکیل شده اند و اتحادیه های کارگری در سراسر جهان و حمایت وسیع مردم، نیروی عظیم این کمپین هستند. ما همه کارگران، معلمان، دانشجویان و همه بخش های جامعه و تمامی ایرانیان خارج از کشور را فرامیخوانیم که در اشکال مختلف، با طومارهای اعتراضی خود، با شركت در تجمعات اعتراضي خانواده هاي كارگران زنداني، با حمایت از خانواده هایی که عزیزانشان در زندان اند، با مطرح کردن مساله کارگران زندانی در رسانه های مختلف و با مبارزات متحد خود كارزار قدرتمندي را براي آزادي كارگران زنداني بر پا داریم. ما در اطلاعیه ای جداگانه جهانیان را به حمایت از این کمپین فراخوانده و تلاش داریم تا صدای اعتراض کارگران ایران در سطح بین المللی باشیم و وسیعا افکار عمومی را به پشتیبانی از این کمپین فرابخوانیم.

کمپین براي آزادي كارگران زنداني تا آزادی همه کارگران زندانی ادامه دارد و آنرا گام مهمی در باز کردن درب زندانها و آزادی همه زندانیان سیاسی و عزیزان در بندمان میدانیم. به هر شکل که میتوانید به این کمپین کمک کنید و خود را فعال این کمپین بدانید.

كارگران زنداني و همه زندانيان سياسي بايد فورا از زندان آزاد شوند!

امضا كنندگان:
محمد امیری: فعال در عرصه جنبش کارگری عضو اتحاديه SKTF سوئد
فروغ ارغوان: عضو اتحاديه كارگري در كانادا
داود آرام: عضو اتحادیه کارگری در کانادا
مسعود ارژنگ: عضو اتحادیه کارگری در کانادا
ناصر اصغری: فعال کارگری و اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا
ديو بليکني: مسئول بخش آموزش اتحاديه كارگران پست كانادا.
فرشاد حسيني: فعال كارگري
مهران خورشيدي: فعال كارگري و عضو اتحاديه كارگران ترانسپورت
شهلا دانشفر: فعال در عرصه جنبش کارگری
پاسكال دی کام: عضو اتحاديه كارگران س ژت فرانسه
صابر رحيمي: فعال كارگري عضو اتحاديه مهندسی و تکنولوژی نروژ
رضا رشيدي: عضو كميته پيگيري ايجاد تشكل هاي آزاد كارگري در ايران
عباس زماني: فعال كارگري
بهرام سروش: فعال در عرصه جنبش كارگري
مرتضي فاتح: فعال كارگري
احمد فاطمي : عضو اتحاديه يونيونن سوئد
رضا فتحي: فعال كارگري
یدی کوهی: عضو اتحادیه کارگری س ژت، فرانسه
عباس ماندگار: فعال كارگري و عضو اتحاديه كارگران ترانسپورت در كانادا
شهناز مرتب: عضو اتحاديه پست در آلمان
شيوا محبوبي: سخنگوي كميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي
مهران محبوبي: فعال كارگري و عضو اتحاديه كارگري در كانادا
منوچهر مهدوي تبار: عضو سابق سنديكاي كارگران شركت واحد
ارسلان ناظري: فعال در عرصه جنش كارگري در استراليا
محمد نعمتي: عضو سابق اتحاديه آزاد كارگران ايران
١٧ تير ٨٩، ٨ ژوئيه ٢٠١٠

سخنگويان كمپين و تلفن هاي تماس
شهلا دانشفر:
0044-77798 98968
Shahla_Daneshfar@yahoo.com
بهرام سروش:
0044-7852 338334
Bahram.Soroush@gmail.com